NL
 • FR
Inloggen

Algemene verkoopsvoorwaarden

De Algemene verkoopsvoorwaarden van MYPOM.

ARTIKEL 1 - AANVAARDING

De toegang en het gebruik van de internetsite vindt plaats via het volgende adres: www.mypom.be (hierna genoemd « de Site ») van de onderneming MYPOM (hierna genoemd «MYPOM»), en de diensten die worden aangeboden zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

De toegang en/of het gebruik van de Site veronderstelt de kennis en het respect van alle hierin beschreven voorwaarden en de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden. Zij vormen een contract tussen MYPOM en de Internetgebruiker die de Site binnengaat, ongeacht of de gebruiker wel of niet geregistreerd is, of een account heeft (hierna genoemd “de Internetgebruiker”).

Dit contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur vanaf het moment dat de Site door de Internetgebruiker gebruikt wordt.

MYPOM behoudt zich het recht voor om de Site te allen tijde te ontwikkelen; dit geldt ook voor de Algemene Verkoopvoorwaarden, die aangevuld kunnen worden met nieuwe contractuele voorwaarden. Wij raden de Internetgebruikers aan om de Algemene Verkoopvoorwaarden regelmatig te raadplegen, en de meest recente, geldende versie als referentie te nemen.

In het geval dat een Internetgebruiker zou weigeren om een deel of alle huidige algemene voorwaarden te aanvaarden, dan wordt hij/zij verzocht om af te zien van elk gebruik van de Site.

ARTIKEL 2 – DOELSTELLING VAN DE SITE

MYPOM is gespecialiseerd in het ontwerp en de verspreiding van persoonlijk aanpasbare accessoires (voornamelijk sieraden) via het internet.

ARTIKEL 3 – BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De Site is beschikbaar vanuit welke plaats dan ook, voor zover aan de minimaal vereiste technische voorwaarden wordt voldaan, voornamelijk wat betreft de toegang tot een mobiel telefoonnetwerk, een internetnetwerk en de technische compatibiliteit van de gebruikte apparatuur.

MYPOM kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor de ontoegankelijkheid van de Site om technische redenen.

Het dienstaanbod, zoals beschreven, kan op elk moment op het initiatief van MYPOM ontwikkeld worden: wijziging van functionaliteiten, nieuwe diensten of annulering van diensten.

ARTIKEL 4 - REGISTRATIEVOORWAARDEN

De internetgebruiker dient, om de registratie te valideren, alle verplichte velden van het aanmeldingsformulier nauwkeurig in te vullen.

Eén enkel account per internetgebruiker is toegestaan en pogingen tot fraude kunnen de opheffing van het account tot gevolg hebben.

De internetgebruiker beschikt na de registratie op de Site over een persoonlijke ruimte.

MYPOM kan het account op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in gevallen van frauduleus of onwetmatig gebruik van de diensten en de inhoud van de Site.

De internetgebruiker kan de registratie op elk moment beëindigen binnen de op de Site beschreven modaliteiten.

ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN – BETALINGEN

Bestellingen

 • De bestellingen vinden uitsluitend via het internet en de Site plaats.
 • De bevestiging van de bestelling staat gelijk aan de aanvaarding van de huidige Verkoopvoorwaarden.
 • De internetgebruiker dient op de Site in te loggen, voordat hij/zij een aankoop doet.
 • Hij/zij dient daarom over een persoonlijk account te beschikken.
 • Alle verkoopetappes zijn duidelijk op de Site aangegeven, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1369-1 van het burgerlijk wetboek (Frankrijk).
 • In overeenkomst met deze bepalingen heeft de Internetgebruiker de mogelijkheid om alle bijzonderheden en de totale kosten van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen te corrigeren, voordat hij/zij de bestelling definitief bevestigt.
 • De bestelling wordt pas definitief geregistreerd, nadat de Internetgebruiker zijn/haar akkoord voor de betaling heeft bevestigd, en na de aanvaarding van de transactie door de bank.
 • MYPOM verwerpt alle verantwoording in gevallen waar de bestelling niet is bevestigd, zonder enige mogelijkheid van beroep voor de Internetgebruiker.
 • Zodra de bestelling geregistreerd is, ontvangt de internetgebruiker een e-mail van bevestiging, met inbegrip van de belangrijke elementen van de bestelling.
 • De door de Internetgebruiker verstrekte gegevens tijdens het bestellingsproces, en de geregistreerde bevestiging van deze bestelling, vormen de geldigheid van de transactie.
 • MYPOM behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Internetgebruiker te weigeren, als er sprake is van een geschil in verband met de betaling van een eerdere bestelling, en zolang het geschil niet is opgelost.
 • Het is mogelijk de producten na de aflevering op maat te laten bijwerken, waarbij de Internetgebruiker de kosten draagt voor de verzending, en na acceptatie van de door MYPOM gecommuniceerde schatting voor de materiële prestatie.

Betalingen

De verschillende betalingsmethoden zijn op de Site beschreven.

MYPOM behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de diensten worden in rekening gebracht op basis van de geldende tarieven op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd.

ARTIKEL 6 - LEVERINGEN

AFLEVERADRES

De bestelde producten worden afgeleverd op het adres, dat tijdens het bestellingsproces is aangegeven.


LEVERTIJDEN

De op de Site aangegeven levertijden omvatten de verwerking van de verzending; de transporttijden worden op het moment van de keuze van de levering bevestigd.

In gevallen waar de tegelijkertijd bestelde producten verschillende levertijden hebben, wordt de levertijd van de bestelling afgestemd op de langste levertijd. MYPOM behoudt zich het recht voor om de verzendingen te fractioneren; in dat geval wordt een enkele verzending in rekening gebracht.


RESERVE

Reserves wegens aantoonbare fabricatiefouten voor het geleverde product dienen binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling aan MYPOM te worden gemeld. Deze notificatie dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd.


HERROEPING

De producten die door MYPOM worden verkocht, zijn goederen die vervaardigd worden in overeenkomst met de specificaties van de Internetgebruikers en het wetsartikel 121-20-2, 3° van het wetboek voor consumenten. De internetgebruiker-consument beschikt daarom niet over een wetmatig recht van herroeping.

Desalniettemin beschikt de internetgebruiker-consument over een contractueel herroepingsrecht van (15) dagen vanaf de besteldatum, op voorwaarde dat de koper objectief een fout kan aantonen die aan MYPOM kan worden toegekend in verband staat met de persoonlijke graveringen.

In dit laatste geval dient de internetgebruiker-consument de/het artikel/en intact en ongebruikt in de originele verpakking/en op eigen kosten terug te sturen, inclusief eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie, aan het volgende adres:

MYPOM, Postvak 32041, 59702 MARCQ EN BAROEUL Cedex, Frankrijk.

De internetgebruiker-consument heeft in dat geval recht op de terugbetaling of de ruil van het product binnen een periode van maximaal dertig dagen.

ARTIKEL 7 – FINANCIËLE VOORWAARDEN

Prijzen

De prijzen voor de prestaties van MYPOM zijn de prijzen die gelden op het moment van de bestelling door de Internetgebruiker.

De prijzen die vermeld zijn op het elektronisch verstuurde ontvangstbewijs voor de bestelling zijn inclusief alle heffingen.

De prijzen worden netto en zonder korting berekend.


VERTRAGINGEN EN LATE BETALINGEN

De betaling van de prestaties van MYPOM door de Internetgebruiker vindt plaats op het moment van de bevestiging van de bestelling op de Site.

In het geval dat de betalingsconditie, volledig of gedeeltelijk, niet binnen de vastgestelde termijn door de Internetgebruiker wordt gerespecteerd, dan is hij/zij aan MYPOM rechtmatig rentekosten verschuldigd, berekend vanaf de dag na de op de rekening vermelde betalingsdatum, en overeenkomstig het door de Europese Centrale Bank (ECB) toegepaste tarief, voor de herfinancieringsoperatie volgens de op dat moment geldende toepassing van deze clausule, verhoogd met 10 procent.

In geval van te late betaling, gedeeltelijk of volledig, en over een periode van meer dan 15 dagen, behoudt MYPOM zich het recht voor om de levering van de prestaties zonder verdere formaliteiten te schorsen, onder voorbehoud van de resterende te betalen bedragen en eventuele schadevergoedingen.

In geval van te late betaling is de Internetgebruiker onvoorwaardelijk een van tevoren vastgestelde vergoeding voor incassokosten van veertig (40) euro verschuldigd, onder voorbehoud van alle andere rechten en schadevorderingen, waar de schuldeiser over kan beschikken.

ARTIKEL 8 - GARANTIE

Voor de producten “Atelier Privé”, die door MYPOM zijn ontworpen, beschikt de Internetgebruiker over een periode van drie (3) maanden, vanaf het moment van de ontvangst van het product, om het defecte product terug te sturen, op voorwaarde dat hij/zij de retourkosten betaalt.

Voor de andere producten heeft MYPOM tegenover de Internetgebruiker uitsluitend de verplichting van dienstverlening, en kan MYPOM geen enkele garantie bieden, impliciet of expliciet, met inbegrip van garantie voor de kwaliteit en de geschiktheid wat betreft een bepaald gebruik van de prestaties die aan de Internetgebruiker zijn verstrekt.

De producten worden verkocht aan personen die meerderjarig dienen te zijn, en het is de verantwoording van de Internetgebruiker om zeker te stellen dat het product gebruikt wordt op gepaste wijze, in overeenkomst met de leeftijd of de situatie van de eindgebruikers van dat product.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

MYPOM behoudt zich het volledige recht voor op eigendom van de verkochte goederen tot de daadwerkelijke en volledige betaling van de verkoopprijs, met eventuele rente voor te late betaling.

In geval van aankoop op krediet, behoudt MYPOM zich het recht voor om de geleverde producten terug te nemen, als de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden binnen het in de kredietvoorwaarden vastgestelde betalingstermijn.

In geval van niet betaling, kan MYPOM de teruggave van de goederen eisen, op kosten en risico van de Internetgebruiker.

Deze bepalingen vormen geen verhindering voor de overdracht van de verantwoording aan de Internetgebruiker, vanaf het moment van de levering, wat betreft de risico’s voor verlies of beschadigingen van de verkochte goederen, of de schade die hij/zij aan de goederen zou kunnen toebrengen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De originele inhoud van de Site en de producten “Atelier Privé”, die door MYPOM zijn ontworpen (hierna genoemd de “Ontwerpen”) vormen een productie, die door de geldende wetten wordt beschermd als intellectueel eigendom, en waarvan MYPOM de eigenaar is.

Elke reproductie, volledig of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan toestemming van MYPOM.


AUTEURSRECHTEN

De Ontwerpen worden beschermd door het recht van intellectueel eigendom.

Het is verboden om de Ontwerpen te kopiëren, ontlenen, verspreiden of wijzigen voor commerciële doeleinden. De download en het afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen is uitsluitend toegestaan voor privégebruik, en niet voor commercieel gebruik. De reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidssporen, video’s en teksten in andere elektronische publicaties, of als drukwerk, vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van MYPOM.

De afwezigheid van deze toestemming wordt als vervalsingsmisdrijf bestaft.


MERKEN

De merken en logo’s die op de Site voorkomen zijn gedeponeerde en beschermde merken.

Elke volledige of gedeeltelijk reproductie van de merken en/of de logo’s die op de Site aanwezig zijn, en gemaakt vanuit de elementen op de Site zonder de uitdrukkelijke toestemming van MYPOM, wordt beschouwd als een vervalsing, die strafbaar is volgens de artikelen L.713-2 en de daaropvolgende van het wetboek van intellectueel eigendom.


GEGEVENSBESTANDEN

De gegevensbestanden die door MYPOM worden opgezet zijn beschermd door de auteursrechten, en door de wet van 1 juli 1998, met overdracht op het wetboek van intellectueel eigendom van de Europese richtlijnen van 11 maart 1996, met betrekking tot de juridische bescherming van gegevensbestanden.

Zonder toestemming van MYPOM is elke reproductie, voorstelling, aanpassing, vertaling, en/of wijziging, gedeeltelijk of volledig, evenals elke substantiële ontlening, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid, naar een andere internetsite toe, verboden en bestraft door de artikelen L.343-4 en daaropvolgende van het wetboek van intellectueel eigendom.

ARTIKEL 11 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN MYPOM

MYPOM spant zich tot het uiterste in om de functie van de Site en de gerelateerde diensten zeker te stellen, binnen de beperkingen van de verantwoordelijkheden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.


TOEGANG TOT DE SITE

De Site est in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. MYPOM verwerpt elke verantwoording, inclusief maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

 • Onderbreking van de Site wegens technische onderhoudsactiviteiten of actualisering van de gepubliceerde informatie.
 • Tijdelijk onmogelijke toegang tot de Site (en/of gerelateerde internetsites en daarbij behorende toepassingen) vanwege technische problemen, ongeacht wat daarvan de oorsprong en de oorzaak is.
 • Onbeschikbaarheid of overbelasting, of een andere reden die de oorzaak kan zijn van storingen in het mobiele telefoonnetwerk, dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Site.
 • Besmetting door eventuele elektronische virussen die binnen het netwerk circuleren.
 • In een meer algemene zin, in geval van directe of indirecte schade die aan de Internetgebruiker is berokkend, van welke aard dan ook, die veroorzaakt werd door de toegang of het gebruik van Site (en/of de gerelateerde sites of toepassingen).
 • Abnormaal gebruik of onwetmatige exploitatie van de Site.
 • Verlies door de Internetgebruiker van zijn/haar ID-informatie en/of wachtwoord, of in geval van identiteitsdiefstal.

INHOUD VAN DE SITE

Ondanks de grote zorg die wordt besteedt aan de ontwikkeling en de bewerking van de Site, kan MYPOM geen enkele garantie bieden, impliciet of expliciet, wat betreft de informatie die de Site de bevat en waarvan MYPOM de auteur is (inclusief de foto’s van de producten die op de Site als voorstelling getoond worden).

MYPOM kan om die reden niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit eventuele vergissingen, onjuistheden of nalatigheden wat betreft de informatie die op de Site voorkomt.


GRAVERINGEN

De Internetgebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de graveringen.

MYPOM neemt geen verantwoording voor graveringen met een onwetmatige inhoud, of die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

MYPOM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie in de graveringen door welke hulpverleningsdienst dan ook, en de Internetgebruiker, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, draagt hiervoor als enige de verantwoording.


Geval van overmacht / Force majeure

MYPOM kan niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld in verband met de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden voor vertragingen of niet uitgevoerde verplichtingen, als de oorzaak van de vertraging, of het niet uitvoeren verband houdt met een geval van overmacht / force majeure, zoals dit wordt gedefinieerd door de rechtsbevoegdheden in de Franse rechtbanken en gerechtshoven, met inbegrip van onderbreking, schorsing, vermindering of storing van elektriciteits- of andere voorzieningen, of welke onderbreking dan ook van de elektronische communicatienetwerken of andere gebeurtenissen, die buiten de wil en/of controle van MYPOM vallen.

ARTICLE 12 - RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INTERNETGEBRUIKER

VERANTWOORDELIJKHEID

Het gebruik van de Site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker.

De Internetgebruiker is alleen verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij vanuit de Site communiceert.

Als de Site op een abnormale of onwetmatige manier gebruikt of geëxploiteerd wordt, is de Internetgebruiker alleen verantwoordelijk voor de eventuele schade die aan derde partijen kan worden toegebracht en voor de gevolgen van klachten, vorderingen of acties die daaruit kunnen voortvloeien.

De Internetgebruiker ziet eveneens af van welke gerechtelijke stappen dan ook tegen MYPOM in geval van rechtsvervolging door derde partijen tegenover MYPOM, wegens onrechtmatig/e gebruik en/of exploitatie van de Site.

De Internetgebruiker zegt toe, dat hij/zij het volledige en algemene bereik van de in Frankrijk geldende regelgeving zal respecteren.


TOEGANG EN VEILIGHEID

Het is de verantwoording van de Internetgebruiker om alle mogelijke maatregelen te treffen voor de bescherming van zijn/haar eigen gegevens en/of op zijn/haar mobiele apparatuur opgeslagen software tegen welke aantasting dan ook.

De Internetgebruiker heeft het recht om zijn/haar gegevens, en alle andere persoonlijke informatie op de Site gratis te raadplegen.

Het gebruik van de diensten van Site vergt het openen van een account, het verstrekken van een ID en de keuze van een wachtwoord.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Internetgebruiker is er als enige verantwoordelijk voor. Hij/zij zegt toe, dat hij/zij deze informatie niet aan anderen zal onthullen, en dat hij/zij alle nodige voorzorgsmaatregelen zal treffen om te voorkomen dat derde partijen toegang krijgen tot deze gegevens.

De Internetgebruiker zegt toe dat hij/zij MYPOM onmiddellijk zal waarschuwen in geval van verlies of ontvreemding van zijn/haar wachtwoord.

Als deze verplichting niet gerespecteerd wordt en zonder bewijs van het tegendeel, zal elke login met het wachtwoord, en de resulterende activiteiten en gegevens, aan de internetgebruiker worden toegeschreven en beschouwd worden als zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid.


PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE INTERNETGEBRUIKER

MYPOM verzoekt alle Internetgebruikers om een aantal persoonlijke gegevens te vertrekken (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer...), waarmee de Internetgebruiker geïdentificeerd kan worden, of om de unieke aard van de persoonlijke toegangsgegevens te kunnen garanderen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in verband met informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van gegevens van persoonlijke aard, die vanuit de Site plaatsvinden, het onderwerp van een aangifte bij de CNIL (nationale commissie voor informatica en vrijheden).

De Internetgebruiker beschikt te allen tijde over een recht van oppositie, toegang en correctie van de gegevens die hem/haar betreffen. Om dat te doen, kan de Internetgebruiker per post een verzoek met een kopie van het identiteitsbewijs sturen naar: MYPOM, Postvak 32041 59702 MARCQ EN BAROEUL Cedex, Frankrijk.

Overeenkomstig artikel 6, 5° van de gewijzigde wet nr 78-17 van 6 januari 1978, worden de gegevens van persoonlijke aard in een identificeerbare vorm slechts bewaard voor een tijdsduur, die de uiteindelijke reden waarom deze informatie werd opgenomen en verwerkt niet overschrijdt.

De gegevens van persoonlijke aard zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd personeel.

De gegevens die aan MYPOM door de Internetgebruiker zijn gecommuniceerd voor de persoonlijke gravering worden niet langer dan vijftien (15) dagen na de verzending van de bestelling door MYPOM bewaard. Na dit tijdsbestek worden uitsluitend de ID-gegevens van de Internetgebruiker bewaard.

In de formulieren voor de inname van de gegevens van persoonlijke aard wordt de Internetgebruiker voornamelijk ingelicht omtrent: de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, zijn/haar rechten over de gegevens van persoonlijke aard, de ontvangers, het eindstadium van de verwerking en de verplichte of vrijblijvende aard van zijn/haar antwoorden.

Eventuele commerciële ondernemingen, die door MYPOM aan de Internetgebruiker worden gericht, kunnen plaatsvinden in overeenkomst met de volgende principes:

 • De Internetgebruiker is op de hoogte gesteld, bij de communicatie van zijn/haar e-mailadres, van de mogelijkheid van kostenloze oppositie wat betreft elk commercieel gebruik van zijn/haar gegevens.
 • Het onderwerp van de onderneming houdt verband met de beroepsmatige functie van de ontvanger van het bericht.

ARTIKEL 13 – HYPERTEKSTKOPPELINGEN

MYPOM preciseert dat het gebruik van hypertekstkoppelingen de Internetgebruiker kan verwijzen naar andere websites of toepassingen, die onafhankelijk van de Site functioneren.

De hypertekstkoppelingen, die vanuit de Site in de richting van andere websites of toepassingen verwijzen, kunnen op geen enkele manier de verantwoording van MYPOM zijn.

Bovendien is de toevoeging van hypertekstkoppelingen naar de hele, of een deel van de Site toegestaan op niet exclusieve basis, en te allen tijde herroepbaar zonder enige rechtvaardiging door MYPOM, en op de voorwaarde dat de koppeling geen leugenachtige, valse, beledigende uitwerking voor de Site heeft, of er op welke manier dan ook een benadeling voor vormt.

MYPOM behoudt zich het recht van oppositie voor wat betreft deze toestemming.

MYPOM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele schade, die zouden kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van informatie, die afkomstig is van sites van derde partijen.

ARTIKEL 14 – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CLAUSULES

Als welk deel dan ook van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, om welke redenen dan ook, ongeldig, onbruikbaar of ontoepasbaar blijkt te zijn, dan worden de desbetreffende voorwaarden geannuleerd, waarbij de resterende voorwaarden volledig en in alle opzichten van kracht blijven en doorgaand toegepast dienen te worden. De geannuleerde voorwaarden zullen op dat moment worden vervangen door de voorwaarden die de best vergelijkbare inhoud hebben wat betreft de bedoelingen van de geannuleerde clausule(s).

ARTICLE 15 – TOEPASBAAR RECHT EN RECHTSMACHT

VOOR DE PROFESSIONELE INTERNETGEBRUIKERS

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn volledig onderworpen aan de Franse wetgeving.

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de competente rechtbanken van Lille, ook als er sprake is van meerdere verweerders en implicatie van derde partijen.


VOOR DE INTERNETGEBRUIKERS-CONSUMENTEN

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving.

Alle geschillen (inclusief in geval van voorlopige rechtsmaatregelen) zullen worden voorgelegd aan de als competent aangeduide rechtbanken in toepassing van het artikel L.141-5 van de consumentenwet.